Total results:
  Search
   Total results:

   Mentor Gwirfoddol, Prosiect SwyddSynnwyr

   View this page in English

   Mae SwyddSynnwyr yn fenter gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, a ddatblygwyd gan Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, Asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth Elite a’r Ganolfan Arwyddo, Golwg a Sain (COS), i gynorthwyo pobl sy’n Fyddar neu sydd â cholled clyw, sydd â thinitws, sydd â cholled golwg neu sy’n Ddall a Byddar, i ganfod gwaith cyflogedig neu i gael at addysg, hyfforddiant a phrofiad gwaith. Mae’r project hefyd yn darparu cymorth a chefnogaeth i gyflogwyr sy’n gweithio â phobl sydd â nam ar y synhwyrau. Diben y rôl wirfoddol hon yw helpu a chefnogi’r tîm SwyddSynnwyr i gyflenwi’r prosiect yn llyfn.

   Apply now

   Gorchwylion:

   • Cyfarfod yn rheolaidd â chleientiaid i ddarparu cymorth, fel y bo’i angen.
   • Cadw llygad ar y cynnydd yn unol â GDPR (Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data) a pholisïau cyfrinachedd.
   • Bod yn rhan o fonitro a gwerthuso.

   Sgiliau sydd eu hangen:


   • Angerddol dros waith elusennau, yn enwedig Gweithredu ar Golled Clyw
   • Gwrandäwr da
   • Defnyddiwr Iaith Arwyddion Prydain (Manteisiol)
   • Bod yn gallu magu hyder a pherthynas weithio dda rhwng unigolion a sefydliadau.

   Lleoliad:

   Mae’n gweithredu ar hyn o bryd ym Mro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam neu Sir y Fflint.

   Amser:

   Mae ymrwymiad o dri mis yn ofynnol oherwydd natur y rôl.

   Trafnidiaeth:

   Bydd arnoch angen gallu teithio eich hun i’r lleoliad gwirfoddoli, boed hynny â char neu drafnidiaeth gyhoeddus. Ad-delir treuliau a achoswyd ichi, yn unol â ‘Pholisi Teithio a Lluniaeth’ Gweithredu ar Golled Clyw.

   Cymorth a goruchwyliaeth:


   Bydd cymorth ar gael gan Gydgysylltydd y Gwirfoddolwyr a thîm SwyddSynnwyr, ynghyd â staff ehangach Gweithredu ar Golled Clyw, fel a phan fo’i angen.

   Hyfforddiant/Dysgu y bydd ei angen:

   Mae Gweithredu ar Golled Clyw yn cynnig hyfforddiant llawn, parhaus i’r holl wirfoddolwyr, yn cynnwys hanner diwrnod o gynefino, ac wedyn rhagor o hyfforddiant sy’n benodol i’r rôl o wirfoddoli. Gall hyn gynnwys:
   • Darparu hyfforddiant llawn ar dechnoleg, gwasanaethau ar-lein, a chyflenwi hyfforddiant a chymorth
   • Hyfforddiant achrededig mewn “Deall Colled Clyw” a “Cynllunio Digwyddiad”
   • Mynediad at “Porth Sgiliau,” a phorthol e-ddysgu gyda mynediad at gannoedd o wahanol unedau a phynciau
   • Cyfleoedd i fynychu sesiynau a gynhelir gan Gweithredu ar Golled Clyw, yn cynnwys “Gwrandawyr Bywiog” a “Technoleg Clyw”.

   Buddion: beth fyddwch yn ei ennill drwy ddod yn wirfoddolwr i SwyddSynnwyr yn Gweithredu ar Golled Clyw?

   • Hyfforddiant – dysgu sgiliau newydd ac ennill gwybodaeth hollol gyfoes am faterion sy’n effeithio ar bobl fyddar a thrwm eu clyw
   • Profiad – cyfarfod â phobl newydd mewn gwahanol sefyllfaoedd a magu cyfeillgarwch newydd
   • Gwybod y bydd yr wybodaeth rydych yn ei darparu yn gwneud gwir wahaniaeth i’r rheiny sydd yn ei derbyn
   • Rhoi yn ôl i’ch cymuned leol
   • Cyfle i roi cynnig ar rolau gwirfoddoli eraill yn Gweithredu ar Golled Clyw
   • Treuliau – caiff yr holl dreuliau a achoswyd o ganlyniad i’ch gwaith gwirfoddoli eu had-dalu, yn unol â Pholisi Treuliau Gweithredu ar Golled Clyw

   Beth nesaf?

   Diolch am gymryd yr amser i ddarllen y manylion hyn. A ydych yn barod i wneud cais am y rôl hon?
   Ardderchog!

   Cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein, os gwelwch yn dda, neu, os oes gennych ddiddordeb ac fe hoffech sgwrs anffurfiol, cofiwch gysylltu â ni. Byddem wrth ein bodd o glywed gennych.

   E-bost: volunteering.wales@hearingloss.org.uk

   Ffôn: 02920 523141

   Gwirfoddoli â SwyddSynnwyr
   Gweithredu ar Golled Clyw Cymru
   Llys Angor (Gogledd), Llawr Daear
   Heol Keen
   Caerdydd, CF24 5JW

   Apply now
   View this page in English