Total results:
  Search
   Total results:

   Gwirfoddolwr Gwybodaeth ac Allgymorth

   View this page in English

   Lleoliad

   Chwiliwn ar hyn o bryd am wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru, yn enwedig yn: Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Casnewydd, Ynys Môn, Bangor, Llanfairfechan, Llandudno, Bae Colwyn, Abergele, Y Rhyl a Wrecsam. 

   Ynglŷn â’r rôl

   Mae arnom angen eich cymorth i gyrraedd mwy o bobl yng Nghymru ac i ddarparu’r math o wybodaeth iddynt sy’n helpu i’w grymuso i wneud newidiadau er y gwell.  Gallwch wneud hyn drwy:

   • Cynnal stondinau mewn digwyddiadau i ddarparu gwybodaeth hanfodol i bobl sy’n Fyddar, sydd â cholled clyw neu sydd â thinitws.
   • Darparu gwiriadau clyw mewn digwyddiadau a sefydliadau i rymuso pobl i weithredu ar eu colled clyw.
   • (Opsiynol) – Siarad ar ein rhan mewn grwpiau neu sefydliadau i gynyddu ymwybyddiaeth o golled clyw   ac i amlygu gwasanaethau Action on Hearing Loss.
   • Cofnodi gwybodaeth am bobl rydym yn eu helpu a chyfeirio ymholiadau anodd at aelodau staff.

   Sgiliau, Gwybodaeth a Phrofiad 

   • Gwybodaeth am neu barodrwydd i ddysgu am faterion sy’n effeithio ar bobl fyddar a thrwm eu clyw. 
   • Gwybodaeth am neu barodrwydd i ddysgu am gyfathrebu â phobl fyddar a thrwm eu clyw.
   • Dull cyfeillgar, dibynadwy a hawddgar o weithio.  Bod yn fodlon gweithio ag ystod eang o bobl. 
   • Y gallu i wrando ar gwestiynau ac i ddarparu gwybodaeth yn briodol.
   • (opsiynol) Bod yn hyderus wrth gyflwyno gerbron grwpiau bychain neu fawrion.

   Buddion

   Beth fyddwch yn ei ennill drwy ddod yn wirfoddolwr i ni?

   • Hyfforddiant – dysgu sgiliau newydd, ac ennill gwybodaeth hollol gyfoes am faterion sy’n effeithio arbobl sy’n fyddar, sydd â cholled clyw neu sydd â thinitws. Mae hyfforddiant a achredir gan yr OCN (Rhwydwaith y Coleg Agored) ar gael.
   • Profiad – cyfarfod â phobl newydd mewn gwahanol sefyllfaoedd, magu cyfeillgarwch newydd âgwirfoddolwyr eraill.
   • Cyflawniad – gwybod y bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r rheinysydd yn ei derbyn, a chodi ymwybyddiaeth o fyddardod drwy gymdeithas yn gyffredinol. 
   • Treuliau – ad-delir yr holl dreuliau a gafwyd o ganlyniad i’ch gwirfoddoli, yn unol â’n polisi ar Dreuliau.
   • Cyfle i roi cynnig ar rolau gwirfoddoli eraill o fewn Action on Hearing Loss.

   Trafnidiaeth

   Bydd arnoch angen gallu teithio’n lleol i wahanol leoedd, boed gyda char neu drwy drafnidiaeth gyhoeddus.  Ad-delir treuliau, yn unol â’n polisi Teithio a Chynhaliaeth.

   I ymgeisio

   Diolch am eich diddordeb mewn gwirfoddoli ag Action on Hearing Loss.  Os hoffech wneud cais am y rôl hon, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ,os gwelwch yn dda.

   I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â’r Tîm Gwirfoddoli.

   Ffôn: 02920 333034 neu 07908 226748 (ffonio neu SMS) 
   E-bost: volunteering.cymru@hearingloss.org.uk 
   Post: Gwirfoddoli, Action on Hearing Loss Cymru, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd CF24 5JW.

    
   View this page in English