Total results:
  Search
   Total results:

   View this page in English

   Lleoliad

   Mae’r rôl wirfoddoli hon ar gael ym Mhowys.

   Ynglŷn â’r rôl

   • darparu cefnogaeth a chyngor i bobl sy’n defnyddio teclynnau clyw, eu teuluoedd, gofalwyr, grwpiau cymunedol a gweithwyr proffesiynol mewn clinigau galw i mewn misol.
   • (opsiynol) ymweld â defnyddwyr y gwasanaeth yn eu cartrefi, canolfannau preswyl neu ganolfannau gofal dydd.
   • gwneud gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar declynnau clyw, megis ail-diwbio a newid batris.  
   argymell asiantaethau eraill a all fod o fudd i ddefnyddiwr y gwasanaeth, megis y Tîm Nam ar y Synhwyrau.  
   • monitro nifer yr ymweliadau a wnaed ac adborthi wrth Gydgysylltydd Logisteg Gwirfoddoli. 
   • hyrwyddo gwaith Action on Hearing Loss.
   • cyfarfod â gwirfoddolwyr eraill i drafod y prosiect ac i awgrymu unrhyw welliannau. 

   Gall hyd pob sesiwn wybodaeth amrywio, o ychydig oriau i ddiwrnod llawn.  Mae lefel yr ymrwymiad yn dibynnu’n llwyr arnoch chi.

   Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad

   • gwybodaeth am neu barodrwydd i ddysgu am faterion sy’n effeithio ar bobl â cholled clyw. 
   • dull cyfeillgar, dibynadwy a hawddgar o weithio.
   • y gallu i wrando ar gwestiynau ac i ateb yn briodol. 
   • bod yn fodlon gweithio ag ystod eang o bobl, yn enwedig pobl hŷn.

   Hyfforddiant

   Cynigiwn hyfforddiant parhaus a llawn i bob gwirfoddolwr, yn cynnwys rhaglen gynefino undydd a rhagor o hyfforddiant yn benodol i’r rôl wirfoddoli. 

   Gall hyn gynnwys hyfforddiant wedi’i achredu mewn deall colled clyw,  rhoi cymorth gyda, a gwaith cynnal a chadw sylfaenol ar declynnau clyw a sesiynau gwybodaeth, yn cynnwys y rheiny a gynhelir gan ein tîm Action on Hearing Loss Cymru.

   Beth fyddwch yn ei ennill drwy ddod yn wirfoddolwr i ni?

   • hyfforddiant – dysgu sgiliau newydd, ac ennill gwybodaeth hollol gyfoes am faterion sy’n effeithio ar bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.
   • profiad - cyfarfod â phobl newydd mewn gwahanol sefyllfaoedd, magu cyfeillgarwch newydd â gwirfoddolwyr eraill, magu hunanhyder.
   • cyflawniad – gwybod y bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r rheiny sydd yn ei derbyn, a chodi ymwybyddiaeth o fyddardod drwy gymdeithas yn gyffredinol.
   • y cyfle i roi cynnig ar rolau gwirfoddoli eraill o fewn Action on Hearing Loss.

   Trafnidiaeth

   Bydd arnoch angen gallu teithio’n lleol i wahanol leoedd, boed hynny gyda char neu drwy drafnidiaeth gyhoeddus. 
   Ad-delir treuliau, yn unol â’n polisi Teithio a Chynhaliaeth.

   Cefnogaeth a goruchwyliaeth

   Rhoddir cymorth rheolaidd gan eich Cydgysylltydd Logisteg Gwirfoddoli, yn enwedig yng nghyfnodau cynnar eich rôl wrth ichi ymsefydlu.  Byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth anffurfiol gan wirfoddolwyr eraill wrth ichi weithio gyda’ch gilydd a mynychu sesiynau’r naill a’r llall.

   I ymgeisio

   Diolch am eich diddordeb mewn gwirfoddoli ag Action on Hearing Loss.  Os hoffech wneud cais am y rôl hon, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ,os gwelwch yn dda.

   I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â’r Tîm Gwirfoddoli.
   Ffôn: 02920 333034 neu 07908 226748 (ffonio neu SMS) 
   E-bost: volunteering.cymru@hearingloss.org.uk 
   Post: Gwirfoddoli, Action on Hearing Loss Cymru, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd CF24 5JW.

   View this page in English