Total results:
  Search
   Total results:

   Hear to Help (Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a’r ardaloedd o amgylch)

   View this page in English

   Cynhelir ein gwasanaeth Hear to Help gan wirfoddolwyr, ac mae’n gweithredu yn Abertawe, Castell Nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, ledled ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

   Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn gwneud gwaith cynnal sylfaenol, megis glanhau mowldiau clust neu newid tiwbiau a batris, i helpu pobl i gael y fantais fwyaf o’u teclynnau clyw.

   Mae dod i arfer â gwisgo teclynnau clyw yn cymryd amser ac fe all y cymorth sylfaenol mae’r gwasanaeth yn ei ddarparu yn aml wneud y gwahaniaeth rhwng rhywun sy’n dyfalbarhau neu sy’n rhoi’r ffidil yn y to ar eu teclynnau clyw ac yn eu cael eu hunain wedi’u hynysu oddi wrth eu teulu a’u cyfeillion.

   Mae Hear to Help yn cynnal clinigau atgyweirio teclynnau clyw rheolaidd, rhad ac am ddim ac sydd wedi’u lleoli mewn nifer o leoliadau cymunedol; mae yna hefyd wasanaeth ymweld â chartref i gyrraedd pobl sy’n methu â mynychu sesiwn alw heibio gymunedol.

   Ynglŷn â’r Rôl

   Mae’r prosiect yn darparu cymorth a chyngor i ddefnyddwyr teclynnau clyw, eu teuluoedd a gofalwyr, grwpiau cymunedol a gweithwyr proffesiynol.

   Mae pob gwirfoddolwr yn derbyn hyfforddiant a chymorth llawn gan Gweithredu ar Golled Clyw Cymru a’r adran Awdioleg leol, fel ei gilydd.
   Bydd gwirfoddolwyr wedyn yn mynychu canolfannau galw heibio misol ac yn gwneud gwaith cynnal sylfaenol ar declynnau clyw’r GIG, megis glanhau, ail-diwbio, a newid batris.

   I wirfoddolwyr sydd eisiau rôl lle y gallant gysylltu mwy â phobl, rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth ymweliad â chartref, gan gynorthwyo pobl yn eu cartrefi, mewn lleoliadau preswyl ac mewn canolfannau gofal dydd.

   Sgiliau, Gwybodaeth a Sgiliau o Brofiad

   - Parodrwydd i ddysgu am sut i ofalu am a chynnal teclynnau clyw’r GIG.
   - Gwybodaeth am neu barodrwydd i ddysgu am faterion sy’n effeithio ar bobl fyddar a thrwm eu clyw, yn enwedig pobl hŷn.
   - Ffordd gyfeillgar, ddibynadwy ac agos atoch.
   - Y gallu i wrando ar gwestiynau ac i ateb yn briodol.
   - Yn fwy na bodlon gweithio ag ystod eang o bobl, yn cynnwys pobl oedrannus.

   Buddion

   Beth a wnewch ei ennill drwy ddod yn wirfoddolwr i ni?

   • Hyfforddiant - dysgu sgiliau newydd, ac ennill gwybodaeth hollol gyfoes am faterion sy’n effeithio ar bobl sy’n fyddar, sydd â cholled clyw neu dinitws. Mae hyfforddiant ag achrediad OCN ar gael, yn ogystal â hyfforddiant parhaus gyda’r Adran Awdioleg leol.
   • Profiad – cyfarfod â phobl newydd mewn gwahanol sefyllfaoedd, gan fagu cyfeillgarwch newydd â gwirfoddolwyr eraill.
   • Cyflawniad – gwybod y bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn gwneud gwir wahaniaeth i’r rheiny sydd yn ei derbyn.
   • Treuliau – ad-delir yr holl dreuliau a achoswyd o ganlyniad i’ch gwaith gwirfoddoli, yn unol â’n polisi Treuliau.
   • Cyfle i roi cynnig ar rolau gwirfoddoli eraill yn Gweithredu ar Golled Clyw.

   Cludiant

   Bydd arnoch angen gallu teithio’n lleol i’n sesiwn alw heibio, p’un ai gyda char neu drafnidiaeth gyhoeddus. Ad-delir treuliau, yn unol â’n polisi Teithio a Chynhaliaeth.

   I ymgeisio

   I ymgeisio neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â’r Tîm Gwirfoddoli, neu fel arall fe allwch gwblhau’n ffurflen gais ar-lein.

   Ffôn: 02920 333034 neu 07908 226748 (ffonio neu neges testun SMS)
   E-bost: volunteering.cymru@hearingloss.org.uk
   Drwy’r Post: Gwirfoddoli, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd CF24 5JW.

   View this page in English