Total results:
  Search
   Total results:

   Gwirfoddolwr Codi Arian

   View this page in English

   A allech neilltuo cwpwl o oriau i helpu i godi arian hanfodol i gynorthwyo pobl â cholled clyw? Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu â chasgliadau bwcedi, i gymryd cyfrifoldeb am flychau rhoddion neu hyd yn oed i gael eu hysbrydoli i wneud eu gweithgaredd eu hunain.

   Ynglŷn â’r Rôl

   Gall gwirfoddolwyr gynorthwyo’r tîm Codi Arian mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol. Mae hyn yn cynnwys mynychu casgliadau bwcedi, trefnu’u gweithgaredd codi arian eu hunain neu ddarparu cymorth o’r swyddfa i’r tîm. Gallwch roi cymaint neu gyn lleied o amser ag y mae arnoch ei eisiau i’r rôl hon.
   Byddwch yn cynorthwyo pobl yn uniongyrchol â cholled clyw drwy’r rhoddion a dderbyniwn, ac fe gewch 'grys-T swyddogol ac unrhyw ddeunyddiau casglu angenrheidiol. Darperir cymorth gan ein swyddogion codi arian gweithredol, Tac nid oes yna gyfrifoldeb dros gyfrif a bancio arian. Telir treuliau sy’n gysylltiedig â’r gwaith, yn unol â pholisi Gweithredu ar Golled Clyw.

   Buddion

   Beth a wnewch ei ennill drwy ddod yn wirfoddolwr i ni?
   • Ennill profiad ymarferol uniongyrchol o godi arian i helpu dros 575,500 o bobl â cholled clyw yng Nghymru, gan wybod y bydd eich ymdrechion yn gwneud gwir wahaniaeth.
   • Mae’n rhoi profiad uniongyrchol ichi o godi arian yn y gymuned.
   • Hyfforddiant – dysgu sgiliau newydd, ac ennill gwybodaeth hollol gyfoes am faterion sy’n effeithio ar bobl sy’n fyddar, sydd â cholled clyw neu dinitws.
   • Profiad – cyfarfod â phobl newydd mewn gwahanol sefyllfaoedd, gan fagu cyfeillgarwch newydd â gwirfoddolwyr eraill.
   • Cyflawniad – gwybod y bydd yr wybodaeth a ddarparwch yn gwneud gwir wahaniaeth i’r rheiny sydd yn ei derbyn, a chodi ymwybyddiaeth o fyddardod drwy gymdeithas drwyddi draw.
   • Treuliau – ad-delir yr holl dreuliau a achoswyd o ganlyniad i’ch gwaith gwirfoddoli, yn unol â’n polisi Treuliau.
   • Cyfle i roi cynnig ar rolau gwirfoddoli eraill yn Gweithredu ar Golled Clyw.

   Cludiant

   Gallwch gynorthwyo’r rôl hon yn eich ardal leol, ac felly efallai na fydd angen cludiant, ond petai arnoch angen teithio, fe ad-delir treuliau, yn unol â’n polisi Teithio a Chynhaliaeth.

   I ymgeisio

   I ymgeisio neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â’r Tîm Gwirfoddoli, neu fel arall fe allwch gwblhau’n ffurflen gais ar-lein.

   Ffôn: 02920 333034 neu 07908 226748 (ffonio neu neges testun SMS)
   E-bost: volunteering.cymru@hearingloss.org.uk
   Drwy’r Post: Gwirfoddoli, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd CF24 5JW.


   View this page in English