Total results:
  Search
   Total results:

   Polisi, ymchwil a dylanwadu yng Nghymru

   View this page in English

   Rydym yn wastad yn ceisio gwella bywydau pobl â cholled clyw a thinitws drwy godi ymwybyddiaeth o faterion neilltuol yng Nghymru a thrwy’n hymgyrchoedd.

   Mae ein hymgyrchoedd cyfredol yn cynnwys:

   Hearing Matters

   Hearing Matters yw enw’n hadroddiad sy’n rhoi manylion sut y gall Llywodraeth Cymru weithio gyda ni i wella bywydau pobl sy’n fyddar, neu sydd â cholled clyw neu dinitws. Mae ein ‘ceisiadau’ yn cynnwys sefydlu rhaglen sgrinio genedlaethol i nodi colled clyw yn y boblogaeth hŷn.
   Lawrlwythwch yr adroddiad llawn, Hearing Matters.

   Access Denied

   Access Denied yw enw ‘n hymgyrch yng Nghymru sy’n galw ar awdurdodau lleol i atal torri ar arian a warir ar gyfarpar i bobl â cholled clyw. Gall cyfarpar arbennig (megis ffonau chwyddo sŵn, clychau drws sy’n fflachio neu’n crynu, a systemau dolenni) atal arwahanrwydd a helpu pobl i fyw’n fwy annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Dengys ein ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth bod rhai ardaloedd ers 2010/11 wedi torri mwy na 50% ar gyllid.

   Mynediad at wasanaethau cyhoeddus

   Dangosodd astudiaeth ddiweddar yng Nghymru fod 80% o gyfranogwyr yn credu bod eu colled clyw wedi’i gwneud hi’n anos iddynt ddefnyddio gwasanaethau.

   Rydym wedi bod yn casglu profiadau pobl â nam ar y synhwyrau ynglŷn â defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yn cynnwys tai, gwasanaethau cymdeithasol a meddygfeydd Meddygon Teulu.
   Cadwn lygad hefyd ar y GIG yng Nghymru i weld a yw pethau’n gwella i bobl â cholled clyw. Golyga’r 'Safonau Cymru Gyfan ar gyfer Cyfathrebu a Gwybodaeth i Bobl â Nam ar y Synhwyrau’, a gyflwynwyd yn 2013, y dylai fod gennych fynediad awtomatig at ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain os teimlwch fod arnoch angen dehonglwr, yn ogystal â chynnig ffyrdd gwahanol ichi o fwcio apwyntiadau os ydych yn ei chael hi’n anodd cyfathrebu ar y ffôn. Ond os nad yw hyn wedi digwydd i chi ac mae gennych stori am gael at wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda, gan ddefnyddio’r manylion cysylltu ar y dudalen hon.

   Gwobrau Rhagoriaeth Cymru

   Cydnebydd ein gwobrau blynyddol sefydliadau yng Nghymru sy’n mynd y filltir ychwanegol dros bobl â cholled clyw. A hithau yn awr ar ei thrydedd flwyddyn, gwobrwywn sefydliadau (cyhoeddus, preifat neu drydydd sector) sydd wedi gwneud ymdrech i fod yn hygyrch i bobl â cholled clyw, boed nhw’n gwsmeriaid, defnyddwyr gwasanaethau neu’n staff. Y categorïau yw:
   • Rhagoriaeth Gwasanaeth;
   • Rhagoriaeth mewn Iechyd;
   • Rhagoriaeth mewn Celfyddydau ac Adloniant;
   • Pleidleisir dros Wobr Dewis y Bobl gan y cyhoedd.

   Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar

   Mae gennym ar hyn o bryd gynrychiolaeth ar Grŵp Trawsbleidiol Cymru ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar. Mae’r grŵp wedi’i ffurfio o Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rhanddeiliaid allweddol a chynrychiolwyr sefydliadau sydd â diddordeb ac sy’n gysylltiedig â materion yn ymwneud â byddardod a cholled clyw. Cyfarfydd y grŵp yn chwarterol ac fe gyhoeddir cofnodion y grŵp ar ein gwefan.

   Cymerwch ran

   Mae arnom angen eich cymorth i godi ymwybyddiaeth o’n hymgyrchoedd yn eich cymuned leol. Os hoffech ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth, cysylltwch â ni, drwy ffonio 029 2033 3034 (ffôn) neu drwy e-bost wales@hearingloss.org.uk

   View this page in English