Total results:
  Search
   Total results:

   Cyflogwyr

   Mae pobl â nam ar y synhwyrau yn wynebu rhwystrau sylweddol rhag gwaith. Er enghraifft, fe ddatgelodd arolwg diweddar o gyflogwyr y byddai’n amgenach gan 75% o atebwyr gyflogi cyn-droseddwr na pherson â cholled golwg.

   Mae person sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw yn BEDAIR GWAITH yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na pherson sy’n gallu clywed. Ac eto, mae gan bobl â cholled clyw neu sy’n fyddar yr un dyheadau ac etheg gwaith â rhywun sy’n gallu clywed.

   Mae pobl sydd wedi’u cofrestru fel dall neu sydd â cholled golwg bron i BUM GWAITH yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith am bum mlynedd neu fwy na’r boblogaeth gyffredinol.

   Drwy wneud eich sefydliad yn hwylus ac yn groesawgar i bobl â nam ar y synhwyrau, nid yn unig rydych yn cyflawni’ch cyfrifoldebau cyfreithiol ond rydych hefyd yn ehangu’ch cronfa ddoniau. Gall SwyddSynnwyr eich helpu drwy:
   • darparu gwybodaeth am hyfforddiant o ran ymwybyddiaeth o nam ar y synhwyrau;
   • eich cynghori ynglŷn ag addasiadau yn y gweithle a sut i’w gweithredu;
   • eich cynghori ynglŷn â Mynediad i Waith
   • eich cynorthwyo gyda threialon gwaith.

   Mae arnom eisiau clywed gan sefydliadau o bob maint – p’un a ydych mewn busnes, yn y sector cyhoeddus, neu’n elusen – fyddai’n hoffi canfod mwy o wybodaeth am gyflogi pobl sydd â nam ar y synhwyrau.

   Cysylltwch â Gweithredu ar Golled Clyw Cymru (neu Elite neu COS) i ganfod sut y gallech gymryd rhan.

   I gael mwy o wybodaeth, neu i gofrestru ar gyfer prosiect SwyddSynnwyr, cwblhewch ein ffurflen ar-lein, ffoniwch 029 2033 3034 (mae gwasanaeth Testun Cenhedlaeth Nesaf (NGT) ar gael) neu anfonwch e-bost at info@jobsense.org.uk, os gwelwch yn dda.

   Ewch i’n Hwb Cyflogwyr i gael gwybodaeth am gyflogi pobl sy’n fyddar neu sydd â cholled clyw.

   Mae SwyddSynnwyr yn bartneriaeth rhwng Gweithredu ar Golled Clyw Cymru, y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain (COS) ac Asiantaeth Cyflogaeth â Chymorth Elite, ac mae wedi’i chefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

   View this page in English
   European Social Funding Logo