Total results:
  Search
   Total results:

   Gwasanaethau Gwybodaeth

   View this page in English

   Os ydych yn byw yng Nghymru ac fe effeithir arnoch gan golled clyw, fe allwn ddarparu gwybodaeth i’ch helpu. Bob blwyddyn, mae ein Swyddogion Gwybodaeth prysur yn cyfarfod â thua 7,000 o bobl, yn ymateb i dros 2,000 o ymholiadau ffôn ac e-byst ac yn mynychu mwy na 100 o ddigwyddiadau.

   Pa wasanaethau gwybodaeth a gynigiwn?


   Darparwn wybodaeth i bobl sydd â cholled clyw a gweithiwn i godi ymwybyddiaeth ymysg eu teulu, eu cyfeillion a’u gofalwyr, yn ogystal â’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda nhw.

   Gweithredwn drwy Gymru i gyd, ac fe allwn ddarparu gwybodaeth ar y ffôn, drwy lythyr, drwy e-bost neu drwy sgyrsiau a drefnwyd yn arbennig yn y gymuned, yn cynnwys mewn dosbarthiadau darllen gwefusau, mewn clybiau pobl trwm eu clyw, cymdeithasau pensiynwyr, canolfannau dydd a digwyddiadau i ofalwyr.

   Gweithiwn hefyd â gweithwyr proffesiynol a mudiadau lleol a mynychwn arddangosfeydd, dangosiadau a lleoliadau cymunedol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

   Taflenni ffeithiau a rhagor o wybodaeth

   Darparwn daflenni ffeithiau, taflenni gwybodaeth a chyhoeddiadau am ein gwasanaethau, ac am wasanaethau a mudiadau lleol eraill. Gallwn hefyd gyfeirio cwsmeriaid at wybodaeth ddefnyddiol ar ein gwefan.

   Llyfrynnau gwybodaeth diweddaraf am wasanaethau lleol

   • Caerdydd:
    Saesneg
    Cymraeg
   • Powys:
    Saesneg
    Cymraeg
   • Wrecsam:
    Saesneg
    Cymraeg

   Chwlio am wybodaeth? Cysylltwch â ni

   Boed gennych golled clyw eich hun, neu os ydych yn weithiwr proffesiynol, neu os yw rhywun yn eich teulu neu’ch cyfeillion â cholled clyw, fe allwch gysylltu â ni am fwy o wybodaeth neu i drefnu sgwrs yn eich digwyddiad cymunedol ar 029 2033 3034 (ffôn), 029 2033 3036 (ffôn testun) neu e-bost wales@hearingloss.org.uk.

   View this page in English